ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบอาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E02/2560

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบอาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR (ครั้งที่ 1) เลขที่ E02/2560

ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

1. ทางไปรษณีย์  (แบบ EMS) ส่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-564 6699

3. ทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ขอได้แจ้งชือ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย

สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ไม่เกินในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ท่านสามารถดูประกาศ(ร่าง) TOR ได้ที่นี่