ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบอาคาร ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบอาคาร ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสาร ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกำหนดประมูลราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารศูนย์บริการลูกค้า กสท โทรคมนาคม หลักสี่ ชั้น ๕ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมวงษ์  ตระกูลรุ่ง) ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

โดยท่านสามารถดู file ประกาศได้ที่นี่