ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เลขที่ ส.13/60

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒/๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑ รายนั้นคณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้บริษัท เอ็นทีพี จำกัด


ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                             

(นายนายณรัชต์พล ภูวสิษฐ์ภากรณ์)

ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่