ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒/๒๕๖๐

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒/๒๕๖๐ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๓/๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐นั้น

            บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท เอ็นทีพี จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒/๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารสอบราคา โดยเสนอราคารวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๗๙,๙๘๙.๔๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

              ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐


                        (นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง)
                             ผู้อำนวยการ
         ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่