การประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง High Performance / High Pressure Liquid Chromatography: HPLCด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E03/2560

 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance / High Pressure Liquid Chromatography: HPLC ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายตามที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฯ และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายช่วงผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือยืนยันการเป็นผู้ผลิตหรือหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหรือแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายให้เป็นผู้แทนจำหน่ายช่วงผลิตภัณฑ์       ที่นำเสนอ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองดังกล่าว มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายการที่เสนอกับรายการที่ศูนย์ฯ กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา หากผู้เสนอราคาจำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบใด ซึ่งนอกเหนือจากรายการอุปกรณ์ตามขอบเขตของงาน (TOR) ศูนย์ฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้โดยพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการใช้งาน หรือสนับสนุนให้อุปกรณ์ใดในรายการสามารถทำงานได้สมบูรณ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ผู้เสนอราคาต้องแสดงยี่ห้อ/รุ่น และจำนวนของอุปกรณ์นั้นให้ชัดเจนพร้อมทั้งระบุด้วยว่า นำไปประกอบใช้ร่วมกับอุปกรณ์ใดในรายการ

7. ผู้ที่สนใจยื่นความจำนงขอรับเอกสารประกวดราคา ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจ ในกรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้  ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของ   นิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้าง (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ มามอบต่อสำนักงานฯ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ..ศ. 2554 ทั้งในวันยื่นซองประกวดราคา และวันที่ลงนามในสัญญากับสำนักงาน

9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงานจะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

10. ผู้ชนะการประกวดราคาที่เข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงานต้องรับและจ่ายเงินฝ่านบัญชีธนาคาร      เว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 11.30 น. ณ ห้อง 115 อาคารไบโอเทคศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ       เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 1 ห้อง 115 อาคารไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ระหว่างวันที่ 19 – 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.biotec.or.th, www.nstda.or.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2564 6700 ต่อ 3108 หรือ 3114 ได้ในวันและเวลาทำการ                                                        ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560  

                                                                  (นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง)

                                                                           ผู้อำนวยการ

                                                      ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ