ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๔๒ รายการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๒ รายการ

- ราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาด เริ่มต้นที่ ๗,๐๔๕.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว - ในวันขายทอดตลาด ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ ห้อง ๑๑๕ ชั้น ๑ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่   ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันทำการของสำนักงานฯ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๔ ๖๗๐๐ ต่อ ๓๑๑๑ ,๓๑๑๕  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotec.or.th  และ  www.nstda.or.th

ท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศได้ที่นี่