ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๔/๒๕๖๐


 

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๔/๒๕๖๐ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๕/๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท เอ็นทีพี จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๔/๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารสอบราคา โดยเสนอราคารวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๗,๐๐๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเจ็ดพันสี่บาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมวงษ์  ตระกูลรุ่ง)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศได้ที่นี่