ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสี่อมสภาพ จำนวน ๖๘๗ รายการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๖๘๗ รายการ โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดดูพัสดุ 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. ณ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  เลขที่ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการขายทอดตลาด

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๑ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๗/๑ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  เลขที่ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑. ลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าร่วมการเสนอราคา

เวลา ๐๙.๔๑-๑๐.๐๐ น.

๒. เริ่มการขายทอดตลาด

เวลา ๑๐.๐๑ น. เป็นต้นไป


ผู้สนใจขอเอกสารแนบท้ายประกาศได้ที่งานพัสดุ ห้อง ๑๑๕ ชั้น ๑ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ถึง วันที่  ๒๕กรกฎาคม ๒๕๖๐   เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันทำการของสำนักงานฯ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๔ ๖๗๐๐ ต่อ ๓๑๑๑ ,๓๑๑๕  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotec.or.th  และ  www.nstda.or.th 


ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐