ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๖/๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคางานติดตั้งฟิล์มกันความร้อนในอาคารไบโอเทค โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๔ รายนั้น


คณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวนราย ดังนี้


๑.     บริษัท วีเคเอส กรุ๊ป (เอเซีย) จำกัด

๒.     บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

๓.     บริษัท วี เอส พี ฟอร์จูน บิสซิเบส จำกัด

๔.     บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัดประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                               
นายวีระชัย วุฒิกมลชัย
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่