ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานติดตั้งฟิล์มกันความร้อนในอาคารไบโอเทค เลขที่ ส.๑๖/๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างงานติดตั้งฟิล์มกันความร้อนในอาคารไบโอเทค ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๖/๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น


            บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท บริษัท
เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
เป็นผู้ชนะการสอบราคางานติดตั้งฟิล์มกันความร้อนในอาคารไบโอเทค เนื่องจากเป็น
ผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้
ทุกประการ คิดเป็นเงิน ๗๗๐
,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยราคาที่เสนอนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณและสามารถประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) หรือคิด ๕๓.๒๒ เปอร์เซ็นต์


     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่