ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการและให้บริการรักษาความสะอาด ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E04/60

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการและให้บริการรักษาความสะอาดของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสาร ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดประมูลราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด เลขที่๔๐๘/๑๒๓ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น ๒๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๕๓๒,๓๓๘.๙๖ บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่