ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 5/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E01/61

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 5/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR (ครั้งที่ 1) เลขที่ E01/61


ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ทั้งนี้ขอได้แจ้งชื่อผู้แสดงความคิดเห็น และชื่อ-ที่อยู่บริษัทฯ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย


สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ไม่เกินในวันที่ 19 ตุลาคม 2560


ท่านสามารถดูประกาศ(ร่าง) TOR ได้ที่นี่