ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC ประจำปี 6/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E02/61

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC ประจำปี 6/2560 ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 


ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


**เอกสารประกาศสามารถดูได้ที่นี่**