ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 5/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E01/61

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 5/2560 ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 


ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


**เอกสารประกาศสามารถดูได้ที่นี่**