ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC ประจำปี 6/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC ประจำปี ๖/๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E02/61 ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้นบัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๘๒,๗๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่