ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๕/๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๕/๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E01/61 ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท เอ็นทีพี จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๓๐๓,๘๒๗.๓๔ บาท (แปดล้านสามแสนสามพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมวงษ์  ตระกูลรุ่ง)
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่