ประกวดราคาจ้างงานติดตั้ง Walk- in Hood ห้อง 909 อาคาร B INCII ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E05/61

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะจะประกวดราคาจ้างงานติดตั้ง Walk- in Hood ห้อง 909 อาคาร B INCII ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.biotec.or.th และ Download เอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่ www.gprocurement.go.th 


ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561**เอกสารประกาศและ TOR สามารถดูได้ที่นี่**