ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E08/61

 

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 829,080.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน)


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.biotec.or.th และ Download เอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่ www.gprocurement.go.th ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561


**เอกสารประกาศและ TOR สามารถดูได้ที่นี่**