ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคาร ศช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E04/61

 

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคาร ศช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E04/61 ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท รักษาความปลอดภัย มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๖๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้วจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ท่านสามารถดูเอกสารได้ที่นี่