ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ Module 6 และ Module 6.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E07/61

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ Module 6 และ Module 6.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 749,832.01 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.biotec.or.th และ Download เอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่ www.gprocurement.go.th 


ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561**เอกสารประกาศและ TOR สามารถดูได้ที่นี่**