ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานติดตั้ง Walk - in Hood ห้อง 909 อาคาร B INC II ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E05/61

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานติดตั้ง Walk - in Hood ห้อง ๙๐๙ อาคาร B INC II ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคางานจ้างในครั้งนี้


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่