ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนระบบท่อน้ำประปาหลักอาคาร BIOTEC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E06/61

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนระบบท่อน้ำประปาหลักอาคาร BIOTEC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น


เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติประกวดราคางานจ้างในครั้งนี้


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่