ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E08/61 ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวงด้วยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่