ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนระบบท่อน้ำประปาหลักอาคาร BIOTECด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E34/61

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนระบบท่อน้ำประปาหลักอาคาร BIOTEC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 981,980.84 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.biotec.or.th และ Download เอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่ www.gprocurement.go.th 


ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561**เอกสารประกาศและ TOR สามารถดูได้ที่นี่**