ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อและปรับสภาพ Bio-waste ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ค.๐๙/๖๑

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อและปรับสภาพ Bio-waste ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ค.๐๙/๖๑ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท อินโนเวชั่น แอนด์ กรีน เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่