ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ แบบมี/ไม่มี พนักพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E30/61

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ แบบมี/ไม่มี พนักพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E30/61
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นั้นเนื่องจากคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
พบข้อผิดพลาดในเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จึงขอยกเลิกประกาศเชิญชวน
ในครั้งนี้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่