ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนระบบท่อน้ำประปาหลักอาคาร BIOTEC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E34/61

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนระบบท่อน้ำประปาหลักอาคาร BIOTEC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E34/61 ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท บี.ที.โกลด์เกียร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๗๔,๒๒๓.๑๗ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่