ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานติดตั้ง Walk- in Hood ห้อง 909 อาคาร B INCII ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E35/61

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างงานติดตั้ง Walk- in Hood ห้อง ๙๐๙ อาคาร B INCII ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E35/61 ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท เฟอร์บิช ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๑๙๙,๔๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่