ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ แบบมี/ไม่มี พนักพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E37/61

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ แบบมี/ไม่มี พนักพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E37/61 ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น๑. เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ แบบมีพนักพิง จำนวน ๖๙ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บูทเทค จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง๒. เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ แบบไม่มีพนักพิง จำนวน ๑๒๘ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๑๖๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่