ประกวดราคาจ้างการบริหารระบบโสตทัศนูปกรณ์และส่วนตกแต่งสถานที่ การจัดประชุม The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness (APCG2018) “Inspiration, Motivation, and Creativity: Leading the Way to Giftedness” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการบริหารระบบโสตทัศนูปกรณ์และส่วนตกแต่งสถานที่ การจัดประชุม The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness (APCG2018) “Inspiration, Motivation, and Creativity: Leading the Way to Giftedness” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.biotec.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2564-6700 ต่อ 3108 ในวันและเวลาราชการ


โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่