ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E52/2561

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ศูนย์ฯ” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายการ ดังนี้


1.Growth Chamber จำนวน 1 ตู้


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 


ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2564-6700 ต่อ 3108 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่