ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการบริหารระบบโสตทัศนูปกรณ์และส่วนตกแต่งสถานที่ การจัดประชุม APCG2018 เลขที่ E55/61

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างการบริหารระบบโสตทัศนูปกรณ์และส่วนตกแต่งสถานที่ การจัดประชุม The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness (APCG2018) “Inspiration, Motivation, and Creativity: Leading the Way to Giftedness” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E55/61 ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท อาร์.พี. มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๑,๖๑๘.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่