ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อ Growth Chamber ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E52/61

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ Growth Chamber ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น


เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจัดซื้อในครั้งนี้


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว


ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่