ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ห้อง AG04 INCII ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E54/61

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ห้อง AG04 INC2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E54/61 ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๒,๖๐๑.๔๙ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่