ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (WGS) ในคนไทย ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ค.๒๐/๖๑

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการจ้างถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (WGS) ในคนไทย ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ค.๒๐/๖๑ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่