การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๓๗ รายการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๓๗ รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้