การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๐๘ รายการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๒๐๘ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้