การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หม้อแปลงไฟฟ้า รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒ รายการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หม้อแปลงไฟฟ้ารวมจำนวนทั้งสิ้น  ๒ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้