ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E65/61

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E65/61 ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่