ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์วิจัยและใช้ประโยชน์ อาคาร INC2 ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ค.๓๒/๖๑

ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการจ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์วิจัยและใช้ประโยชน์ อาคาร INC2 ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ค.๓๒/๖๑ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๓,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่