ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการบริหารการจัดประชุม International Conference on Biodiversity 2019: IBD 2019

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างการบริหารการจัดประชุม International Conference on Biodiversity 2019: IBD 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E15/62 ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศได้ที่นี่