ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์วิจัยและใช้ประโยชน์ อาคาร INC2 ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ค.14/62

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์วิจัยและใช้ประโยชน์ อาคาร INC2 ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ค.๑๔/๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๗๒๕,๓๕๑.๙๙ บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่