ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E27/62

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบอาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC), อาคารโรงงานต้นแบบชีวภาพ (BIOTEC PILOT PLANT), อาคารเก็บวัสดุ (STORAGE BUILDING) และกลุ่มอาคารเรือนเพาะปลูกพืชทดลอง (BIOTEC GREENHOUSE BUILDING) ระยะเวลา ๒๔ เดือน โดยราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่