ประกาศประกวดราคาจ้างการบริหารระบบโสตทัศนูปกรณ์และส่วนตกแต่งสถานที่ การจัดประชุม International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019 - Biodiversity for Sustainable Bioeconomy ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E28/62

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการบริหารระบบโสตทัศนูปกรณ์และส่วนตกแต่งสถานที่ การจัดประชุม International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019 - Biodiversity for Sustainable Bioeconomy  โดยราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 


ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 


ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่