ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E27/62

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E27/62 ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท ทีดับบลิว ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๒,๒๖๒.๓๒ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่