ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR จัดซื้อ Incubator shaker (e-bidding) เลขที่ E31/2562ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ Incubator shaker จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-31/2562

ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทั้งนี้ขอได้แจ้งชื่อผู้แสดงความคิดเห็น และชื่อ-ที่อยู่บริษัทฯ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย

สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ไม่เกินในวันที่ 25 เมษายน 2562

ท่านสามารถดูประกาศ(ร่าง) TOR ได้ที่นี่