ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง Microscope E38/2562

 

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง Microscope ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เนื่องจาก ไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารประกวดราคา

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

(นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

เลขที่โครงการ ๖๒๐๓๗๕๓๒๐๐๘

เอกสารประกาศ