ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไนโตรเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๗/๒๕๖๓
                                                                      ประกาศศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

                                                        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อไนโตรเจนเหลว

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๗/๒๕๖๓

                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อไนโตรเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา เลขที่ E๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สามารถดูเอกสารได้ที่นี่                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                                                                                        (นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง)

                                                                                              ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่โครงการ    ๖๒๑๒๗๒๙๑๒๐๔