ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Gas chromatography analysis CH4,CO2 ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ค๐๒/๒๕๖๓

 


ประกาศ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อเครื่อง Gas chromatography analysis CH4,CO2
ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ค๐๒/๒๕๖๓--------------------------------------------------------------------

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องGas chromatography analysis CH4,CO2 จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ค๐๒/๒๕๖๓ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยบริษัทฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว

                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


                                                                                                                  (นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง)
                                                                                                                     ผู้อำนวยการ
                                                                                               ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


เลขที่โครงการ    ๖๓๐๓๗๑๑๕๖๐๖