ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเครื่อง Freezer -80 C

 

ประกาศร่างข้อกำหนดและรายละเอียด (TERMS OF REFERENCE: TOR) โครงการจัดซื้อเครื่อง Freezer -80 oC
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑๓/๒๕๖๓
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด